การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ จะต้องมีการพัฒนาตนเอง เพราะจะทำให้มีคามรอบรู้เท่าทันผู้อื่น อีกทั้งความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในงานอาชีพ


การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

1.ประโยชน์ของการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

ในการทำงานไม่ว่าสาขาอาชีพใดก็ตาม ย่อมต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ในด้านอาชีพคอมพิวเตอร์นั้น บุคลากรที่เป็นนักคอมพิวเตอร์ นอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ในส่วนตนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาตนเองในงานอาชีพนั้น มีผลดีทั้งต่อตนเอง และสังคมอีกด้วย ประโยชน์ของการพัฒนาตนเองในงานอาชีพมีดังนี้

 1. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
 2. ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
 3. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. ช่วยให้เกิดการยอมรับนับถือในสังคมวิชาชีพ
 5. ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
 6. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน


2.หลักในการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

การพัฒนาตนเองอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ สำหรับผู้มีอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้ทันโลก ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยบทบาทแล้วนักคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนผู้เชื่อมโยงสังคมให้ก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคต ด้วยความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นนักคอมพิวเตอร์จะต้องมีหลักในการพัฒนาตนตนเอง ดังนี้

 1. การพัฒนาตนเองตามหลักทั่วไป
 2. การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ
 3. การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา


3.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ

งานอาชีพคอมพิวเตอร์นับว่ามีความสำคัญต่อหน่วยงาน สถาบันและองค์กรทางธุรกิจมากมาย ดังนั้นผู้ที่เป็นนักคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องมีบุคลิกที่เอื้ออำนวยให้เกิดภาพลักษณ์ในทางบวกต่อตนเองและงานอาชีพในที่นี้จะขอกล่าวถึงบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพให้ผู้ทีเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อถือศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มาติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการหรือนายจ้าง บุคลิกภาพของนักคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ ฉะนั้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

 1. รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ โดยเฉพาะความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และต้องมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ หมั่นติดตามข่าวคราว และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพที่ทำอยู่
 2. รู้จักฝึกตนเองให้เป็นผู้มีมานะอดทน งานอาชีพคอมพิวเตอร์เป็นงานที่ทำอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการนั่งทำงานนานๆ อาจเกิดความเครียดเมื่อยล้าหรือเบื่อหน่ายได้ง่าย หากต้องการให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นักคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความมานะอดทนเป็นอย่างมาก
 3. รู้จักฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากความรู้และทักษะแล้ว นักคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองด้วย เพราะงานบางอย่างต้องดำเนินการตัดสินใจทันที หากขาดความเชื่อมั่น ความกล้าที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรคทุกด้าน เกิดความลังเลที่จะตัดสินใจ อาจทำให้พลาดโอกาสหรืออาจเกิดผลเสียขึ้นได้
 4. รู้จักปรับตัวในด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นการปรับสภาพภายในจิตใจให้มีความเป็นผู้ใหญ่ มีอารมณ์เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ รู้จักการประนีประนอม การผ่อนสั้นผ่อนยาว รู้จักควบคุมตนเองนอกจากปรับตัวเพื่อให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้ว ยังควรมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารและมีศิลปะการพูดด้วย
 5. รู้จักปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยการเรียนรู้วิธีการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข มีการประสานงานกันอย่างราบรื่น มีเป้าหมายในการทำงานที่ตรงกัน ควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และรู้จักวิธีการอมชอมเมื่อเกิดความขัดแย้ง พยายามสร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคน
 6. รู้จักฝึกตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ในชีวิตการทำงานการรักษาเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีการนัดหมายเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุม การส่งมอบงานหรือการนัดหมายเจรจาใดๆ นักคอมพิวเตอร์ควรให้ความสำคัญในตนเองการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด
 7. รู้จักฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบในการทำงาน การทำงานไม่ว่าหน้าที่ใดๆ ก็ตาม หากปราศจากความรับผิดชอบ โอกาสที่จะเกิดผลเสียย่อมมีขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกชนิดจะต้องตั้งใจทำ และมีความรับผิดชอบในงานนั้นๆ อย่างจริงใจ
 8. รู้จักตนเองในด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับงานและตำแหน่ง เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยสร้างบุคลิกภาพแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นอีกด้วย
 9. รู้จักคิดและพัฒนาอุปนิสัยให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ และมีความจริงใจต่อผู้อื่น เพราะจะช่วยสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจในการติดต่อหรือคบค้าสมาคมกัน ความจริงใจจะต้องไม่เสแสร้ง ควรแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถสังเกตเห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกและจากทางสายตา
 10. รู้จักทำตนให้เป็นคนกล้ายอมรับความจริง คนเราย่อมมีความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่แตกต่างกันออกไป การกล้าที่จะยอมรับ แล้วปรับปรุงข้อบกพร่องหรือความผิดต่างๆ เหล่านั้น นับว่าเป็นคนที่มีเหตุผล จิตใจหนักแน่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะก้าวหน้า ประสบความสำเร็จใจอาชีพการงานมากกว่าคนที่ไม่กล้ายอมรับความจริง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 - ใช้ในวิชา Fundamental Laboratory for Computer Engineering เท่านั้น สร้างโดย อภิสิทธิ์ อุคำ